Informacja RODO

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym „RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENDOR KOMPUTER Marcin Kolasa NIP 5542561648 mającą swoją siedzibę w Bydgoszczy przy ulicy Stromej 13a/34, a świadczącej swoje usługi przy ulicy Grzymały Siedleckiego 30;
2. Kontakt z nami możliwy jest pocztą tradycyjną pod adresem: ENDOR KOMPUTER Marcin Kolasa, ul. Stromac13a/34, 85-158 Bydgoszcz, telefonicznie pod numerem 797294028 lub (52) 3292426 oraz drogą elektroniczną pod adresem: mk@endor.com.pl;
3. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą np. podjęcia działań w celu realizacji zamówienia (np. wystawienie faktury sprzedaży, wysyłka zamówienia); podjęcia działań w celu przyjęcia dostawy (np. wprowadzenie faktury zakupowej); wykonania serwisu przekazanego do naprawy sprzętu komputerowego;
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych);
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia lub wykonania umowy oraz wymogiem wykonania obowiązku prawnego Administratora, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy np. odmową przyjęcia zamówienia i jego realizacji;
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: partnerzy świadczący usługi informatyczno – techniczne (np. utrzymywanie i rozwijanie systemów informatycznych), banki, podmioty, które zajmują się realizacją oraz dostarczeniem Panu/Pani zamówienia np. przewoźnicy;
6. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wykonania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
• wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
7. Pana/Pani dane osobowe pozyskano bezpośrednio od Pana/Pani np. w drodze przyjęcia zamówienia, dostawy, otrzymanej faktury sprzedaży, faktury zakupu czy też w drodze prowadzonej korespondencji;
8. Posiada Pan/Pani następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
• prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe;
• prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne;
• prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
• prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z ENDOR KOMPUTER Marcin Kolasa z siedzibą przy ul. Stromej 13a/34, 85-158 Bydgoszcz, a świadczącej swoje usługi przy ulicy Grzymały Siedleckiego 30;
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.